| |     Français | English  
Naslovna

CENTRE CULTUREL DE SERBIE
Posetite Srbiju
SIEPA
Dopunska kola srpskog jezika u Francuskoj

 

   
 
Kontakt

 
Adresa
5, Rue Leonard de Vinci
75016 PARIZ
FRANCUSKA

Lokacija/Mapa

Ambasada Konzularno odeljenje

Radno vreme
ponedeljak - petak: 9:00 – 17:00 časova

Radno vreme (rad sa strankama):
ponedeljak: 09:00 - 12:00 časova i 15:00 - 17:00 časova; utorak - petak: 09:00 - 12:00 časova

Telefon (Centrala): + 33 (1) 40.72.24.24

Telefon (Sekretarijat): + 33 (1) 40.72.24.17

Telefon: +33 (1) 45.02.09.39

Telefonske konsultacije svakog radnog dana u vremenu od 15.00 - 17.00 samo na broj Konzularnog odeljenja

Telefaks: +33 (1) 40.72.24.11 Telefaks: +33 (1) 40.72.24.23
E-mail: ambassade.paris@mfa.rs E-mail: konzularno.pariz@mfa.rs
Web stranica:  http://www.paris.mfa.gov.rs Konzularna nadležnost
Praznici Počasni konzuli
 

 


 
 
 
13.07.2017. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku velike vrednosti za nabavku dobara tempest računari za potrebe opremanja DKP Republike Srbije u inostranstvu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

_______________________________________________________

 

           REPUBLIKA SRBIJA

    AMBASADA U FRANCUSKOJ

               5, rue Leonard de Vinci

                        75016 PARIS                                         

Broj 706-3/2017

          Datum: 13.07.2017.  godine

 

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U PARIZU

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

u postupku velike vrednosti za nabavku dobara

Tempest računari za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu

 

 

Naziv naručioca:

 

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U PARIZU

Adresa naručioca:

5. rue Léonard de Vinci, 75016, Paris, France

Internet stranica naručioca:

http://paris.mfa.gov.rs

Vrsta naručioca:

Diplomatsko- konzularno predstavništvo

Vrsta postupka javne nabavke:

Postupak nabavke velike vrednosti

Vrsta predmeta:

dobra

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Predmet nabavke su dobra -  tempest računari za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu

Kriterijum za dodelu ugovora:

najniže ponuđena cena

Broj primljenih ponuda

1 slovima (jedna)

Procenjena vrednost nabavke

Procenjena vrednost nabavke je 10.000.000,00 dinara bez poreza odnosno 81.525,04 evra;

Ugovorena vrednost

78.850,00 evra 

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača:

 

bez podizvođača 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora

30. jun 2017. godine

Datum zaključenja ugovora

 

11. jul 2017 god

Osnovni podaci o dobavljaču

E-Smart Systems d.o.o. Beograd, Kneza Višeslava 70a, Beograd, Srbija

Period važenja ugovora

90 dana od dana stupanja ugovora na snagu

Kontakt osoba

Miloš Jastrebić, drugi sekretar

 

KOMISIJA

 

                                                                                                                             

 


04.07.2017. - Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara - Tempest računara za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu

Skenirani primerak Odluke možete preuzeti ovde.

________________________________________________

 

REPUBLIKA SRBIJA

    AMBASADA U FRANCUSKOJ

               5, rue Leonard de Vinci

                        75016 PARIS                                         

Broj 554-10/2017

          Datum: 30.06.2017.  godine

 

 

Na osnovu člana 7 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS 68/2015), Direktive o nabavkama u DKP RS br.716/GS od 20.05.2013. godine i Uputstva o sprovođenju nabavki u DKP RS br. 716-2/gs od 03.07.2013. godine, Ambasada Republike Srbije u Parizu donosi:

 

O D L U K U

o dodeli ugovora za nabavku dobara

Tempest računari za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu

 

 

UGOVOR SE DODELJUJE PONUĐAČU E-Smart Systems d.o.o. Beograd, Kneza Višeslava 70a, Beograd, Srbija koji je dostavio ponudu broj: 347/17 od 15.06.2017. godine, zavedenu u Ambasadi  pod brojem 554-7/2017 od 21.06.2017. god.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Naručilac je dana 31.05.2017. godine, doneo Odluku o pokretanju postupka dodele ugovora broj: 554/2017 od 31.05.2017. godine, za nabavku dobara tempest računara za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu.

            Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija objavljeni su na internet strani Ambasade RS u Parizu  dana 09.06. 2017. godine.

            Nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda, sačinjavanja Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 554-8/2017 od 22.06.2017. godine, Komisija za predmetnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila Izveštaj o stručnoj oceni ponuda broj: 554-9/2017 od 29.06.2017. godine.

            U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda Komisija je konstatovala sledeće:

 

  1. Predmet i procenjena vrednost nabavke:

 

Predmet postupka dodele ugovora je nabavka dobara – tempest računara za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu.

 

Procenjena vrednost nabavke je  10.000.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 81.525,04 evra bez PDV-a

 

  1. Podaci iz plana nabavki

 

Planom nabavki Ministarstva spoljnih poslova za DKP za 2017. godinu, planirana je nabavka navedene opreme. Finansijska sredstva za predmetnu nabavku obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu («Sl. glasnik RS», br. 99/16), Razdeo 17.1 – Diplomatsko-konzularna predstavništva, funkcija 113, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema, izvor 01 (budžet).

 

 

  1. Odstupanja od plana nabavki

 

Nije bilo odstupanja od plana nabavki.

 

  1. Osnovni podaci o ponuđačima i ponudama:

 

U predmetnom postupku dodele ugovora učestvovao je jedan ponuđač. Postupak otvaranja ponuda vodio se dana 22.06.2017. godine sa početkom u 11:30 časova, istovremeno u prostorijama Ministarstva spoljnih poslova na adresi u ul. Kneza Miloša br. 24-26 u Beogradu i u prostorijama ambasade Republike Srbije u Parizu, 5, rue Leonard de Vinci. Komunikacija je ostvarena konferencijski putem VOIP mreže koja je ustanovljena na nivou DKP RS u inostranstvu i MSP.

Blagovremeno, odnosno do 22. juna 2017. godine do 11:00 časova primljena je  1  (slovima: jedna) ponuda, i to:

 

r. Br.

broj pod kojim je ponuda zavedena

naziv i sedište ponuđača

datum prijema

čas prijema

1.

554-7/2017 od 21.06.2017.god

E-Smart Systems d.o.o. Beograd, Kneza Višeslava 70a, Beograd, Srbija

21.06.2017

 

13:00

 

 

  1. Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda: Nije bilo ponuda koje su odbijene.

 

  1. Rang lista odgovarajućih i prihvatljivih ponuda primenom kriterijuma za dodelu ugovora:

 

 

r. br.

naziv i sedište ponuđača

ponuđena cena

1.

E-Smart Systems d.o.o. Beograd, Kneza Višeslava 70a, Beograd, Srbija

78.850,00 evra bez PDV

 

 

 

  1. Naziv ponuđača kome se dodeljuje ugovor:

 

Komisija u predmetnom postupku dodele ugovora konstatuje da je najpovoljnija, ponuda broj: 347/17 od 15.06.2017, ponuđača E-Smart Systems d.o.o. Beograd, Kneza Višeslava 70a, Beograd, Srbija, zavedena u Ambasadi Republike Srbije u Parizu pod brojem 554-7/2017 od 21.06.2017. god, te predlaže naručiocu da njemu dodeli ugovor.

 

Na osnovu iznetog, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

ŠEF DKP

Rajko Ristić

ambasador

 


Konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

15. jun 2017. 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije raspisalo je konkurs za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

Podatke o konkursu možete preuzeti na sajtu:

http://www.dijaspora.gov.rs/lat/konkurs-za-nastavnike/

 


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova