| |     Français | English  
Naslovna
Overa dokumenata

Overa potpisa, fotokopije, prevoda

U diplomatsko-konzularniom predstavništvima se može overiti potpis na punomoćju ili izjavi. Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u R. Srbiji vrši se uz lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave, a na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta.

Obim i forma punomoćja definisani su Zakonom o opštem upravnom postupku. Overa potpisa izvršiće se na svakoj izjavi kojom se ne izaziva rasna ili verska netrpeljivost, ne vređa država, državni organi i njeni predstavnici.

U diplmatsko-konzularnim predstavništvima se ne može overiti potpis na ugovoru. Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti se mogu overiti isključivo u Srbiji kod nadležnog javnog beležnika. Punomoćje kojim se ovlašćuje drugo lice da zaključi ugovor o prometu nepokretnosti u R.Srbiji se može potpisati i overiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima se može overiti forokopija, kao i prevod dokumenta. Sačinjavanje i overa prevoda je moguća jedino ukoliko diplomatsko-konzularno predstavnišvo ima stručnog službenika koji može da izvrši ovu vrstu usluge.

Nasledna izjava

Nasledna izjava i punomoćje kojim se ovlašćuje drugo lice da da naslednu izjavu (pozitivnu ili negativnu) se može potpisati i overiti u diplomatsko-konzularnim predstvništvima. Negativne nasledne izjave (odricanje od nasleđa) moraju biti sačinjene u formi potvrđene (solemnizovane) isprave. Prilikom overe potpisa na naslednoj izjavi ili punomoćju u vezi sa naslednim pravima neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave i posedovanje važećeg identifikacionog dokumenta.

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
URAĐENE biometrijske putne isprave
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Francusku
Odgovori na najčeša pitanja
Venčanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Potrebna dokumenta za izradu biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari